REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. DEFINICJE
  1. Klimamarket.pl lub Sklep – sklep internetowy, którego właścicielem jest AJP J. Bożek Spółka komandytowa z siedzibą w Brzegach przy ul. Brzegi 318, 32-002 Brzegi, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391260.
  2. Regulamin - reguluje zakup i sprzedaż towarów, zasady świadczenia usług droga elektroniczną, zasady rejestracji i korzystania z kont użytkowników. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://www.klimamarket.pl/regulamin, gdzie Klient może przeczytać i pobrać aktualną wersję.
  3. Klient - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu lub korzysta z innych usług dostępnych w Sklepie.
  4. Sprzedawca -  AJP J. Bożek Spółka komandytowa z siedzibą w Brzegach przy ul. Brzegi 318, 32-002 Brzegi, wpisana do rejestru dla przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000391260, dane kontaktowe: ul. Brzegi 318, 32-002 Brzegi; telefon: 012 430 20 04; infolinia: 0 800 225 462; fax.: 012 633 09 58; e-mail: sklep@klimamarket.pl.
  5. Produkt – produkty dla chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewnictwa, a wyjątkowo również wyroby mające zastosowanie w innych dziedzinach, znajdujące się w ofercie sklepu Klimamarket.pl.
  6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Zapisy dotyczące Konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na dole strony głównej Sklepu Internetowego –https://www.klimamarket.pl. Regulamin może również zostać pobrany w formie pliku PDF oraz wydrukowany.
  2. Klimamarket.pl jest sklepem internetowym, który zajmuje się sprzedażą Produktów dla chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji oraz ogrzewnictwa. W asortymencie niekiedy znajdują się również wyroby mające zastosowanie w innych dziedzinach. Samo korzystanie ze Sklepu nie wymaga ponoszenia przez Klienta żadnych opłat. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży zawierane są ze Sprzedawcą poprzez Sklep.

 3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KLIENTEM
  1. Sprzedawca porozumiewa się z Klientem telefonicznie lub mailowo. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą formularza znajdującego się na stronie, jak również telefonicznie pod nr: 12 430 20 04 oraz mailowo pod adresem: sklep@klimamarket.pl.
  2. Adres Sklepu podany w art.1.3. jest właściwy również do składania reklamacji przez Klienta.
  3. Sklep umożliwia:
   1. założenie konta i możliwość jego prowadzenia;
   2. pozyskiwanie informacji o Produktach, których kupno możliwe jest poprzez Sklep;
   3. składanie zamówień przez korzystające ze Sklepu osoby;
   4. zapisanie się do newslettera – otrzymywanie e-mailem informacji o nowościach i promocjach w ofercie Sklepu;
   5. przeglądanie witryny w wersji dopasowanej każdorazowo do wymagań danego urządzenia, umożliwiającego przeglądanie stron internetowych.

 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Zamówień (dalej: „Zamówienie”) w Sklepie mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
  2. Zakup Produktów w Sklepie jest możliwy dla zarejestrowanych Klientów lub bez rejestracji. Rejestrując się, Klient przekazuje dane potrzebne do rejestracji, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia, akceptuje Regulamin oraz składa inne, oznaczone jako obowiązkowe, oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Klient zobowiązuje się do nieujawniania hasła osobom trzecim.
  3. Rejestrując się, Klient uzyskuje dostęp do swojego konta, które umożliwia, zgodnie z dyspozycjami technicznymi Sklepu, m. in. monitorowanie historii Zamówień, monitorowanie statusu Zamówienia.
  4. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj do koszyka” Produkt jest dodawany do koszyka Klienta. Koszyk zakupów Klienta jest dostępny do przeglądania i zmiany w celu zamówienia Produktów w dowolnym momencie podczas tworzenia Zamówienia.
  5. Podczas procesu zakupu Klient wybiera sposób płatności i transportu towarów zgodnie z opcjami oferowanymi przez Sprzedawcę. Klient kończy Zamówienie, naciskając przycisk „Złóż zamówienie”. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza Zamówienia, nie dochodzi do złożenia Zamówienia i zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  6. Wysyłając Zamówienie, Klient potwierdza, że został należycie poinformowany z dużym wyprzedzeniem o:
   1. cechach charakterystycznych Produktów;
   2. łącznej cenie, którą zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy;
   3. warunkach zakupu zawartych w Regulaminie i zgadza się z nimi - jeżeli Klient nie zgadza się z treścią warunków Regulaminu, nie może złożyć odpowiedniego Zamówienia.
  7. Po wysłaniu Zamówienie jest rejestrowane w systemie Sklepu, a jednocześnie Sprzedawca prześle do Klienta w ciągu 72 godzin:
   1. potwierdzenie Zamówienia z informacją o zamówionych Produktach;
   2. pouczenie Konsumenta o prawie do odstąpienia, w tym formularz korzystania z tego prawa;
   3. odniesienie do treści Regulaminu, który jest ważny i skuteczny w momencie, gdy Konsument tworzy Zamówienie;
   4. odniesienie do procedury reklamacyjnej Sprzedawcy.
  8. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Klientowi potwierdzenia Zamówienia zgodnie z pkt 4.7.1. Regulaminu. W przypadku, gdyby Klient uiścił zapłatę za Produkty przed tym momentem, a realizacja Zamówienia była niemożliwa (w szczególności ze względu na brak Produktu), Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu uiszczonej kwoty.
  9. W przypadku braku dostępności Produktów uwzględnionych w Zamówieniu Sprzedawca poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji Zamówienia. Zamówienie niepotwierdzone zostaje automatycznie skasowane. Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
  10. UWAGA: Klient może wprowadzić ewentualne korekty do Zamówienia tylko przed jego zatwierdzeniem i wysłaniem. Każde następne Zamówienie złożone na odrębnym formularzu Zamówień traktowane będzie jako osobne Zamówienie.
  11. Umowa zawierana jest przy użyciu środków porozumiewania się na odległość - koszty środków porozumiewania się na odległość nie odbiegają od stawki podstawowej, a koszty te pokrywa sam Klient (w przypadku połączenia internetowego według dostawcy połączenia, Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat w tym zakresie). Klient wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość przy zawieraniu umowy.
  12. Zawartość i struktura Sklepu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, a w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie treści oraz ich fragmentów (również Regulaminu), w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczone przez ustawę, jest zabronione, bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Wszelkie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do ich prawnych właścicieli, a w serwisie Klimamarket.pl zostały umieszone ze względów informacyjnych.
  13. Umieszczenie oferowanych Produktów przez Sprzedawcę na stronie internetowej nie jest propozycją zawarcia umowy (ofertą), a zatem każda prezentacja towarów umieszczonych na stronie internetowej ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi zaproszenie do złożenia Zamówienia. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy w odniesieniu do towarów zamówionych przez Klienta.
  14. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Konsumentem, może zostać zawarta jedynie w języku polskim. Nie istnieje minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikający z tych umów. W przypadku, gdy Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia, czas zobowiązania Konsumenta z tytułu umowy sprzedaży trwa aż do zapłaty ceny Sprzedawcy.
  15. Faktura VAT/Paragon wysyłane są do Klienta w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.

 5. WARUNKI DOSTAWY
  1. W zależności od dostępności zamówionego Produktu oraz wybranego przez Klienta sposobu dostawy, orientacyjny czas realizacji Zamówienia wynosi 2-7 dni roboczych. Przesyłka dociera do Klienta zwykle w dniu roboczym następującym po dniu wysyłki, w godzinach od 10 do 16. W zależności od dostępności i popularności Produktu czas realizacji może się wydłużyć. Wysyłki nadawane w piątek co do zasady docierają w poniedziałek. Za dodatkową opłatą towar może być dostarczony również w sobotę. Klient ma możliwość śledzenia przesyłki za pośrednictwem stron internetowych firm kurierskich DHL lub GEIS. Realizacja Zamówienia dotyczy obszaru Polski. W przypadku dostaw Produktu na adres znajdujący się poza tym obszarem, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia możliwości i ewentualnych warunków doręczenia przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez podania przyczyny, po uprzednim poinformowaniu Klienta.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia Zamówienia i / lub odstąpienia od umowy zakupu Produktu złożonego przez Konsumenta:
   1. jeśli Zamówienie ma charakter niestandardowy;
   2. ze względu na niedostępność Produktów, przerwanie produkcji lub wprowadzenie przez producenta zmian, które uniemożliwiają wypełnienie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z Zamówienia oraz ze względu na ingerencję siły wyższej;
   3. w przypadku, gdy nawet przy wszelkich staraniach, które mogą być w uzasadniony sposób wymagane od Sprzedawcy, nie jest on w stanie dostarczyć Produktów w terminie określonym w Regulaminie lub w zamówionej cenie.
  3. Jeżeli Sprzedawca odrzuci Zamówienie i / lub odstąpi od umowy zakupu Produktów, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta i zwrotu zapłaconej za Produkt kwoty w ciągu 14 dni, chyba że Sprzedawca i Klient uzgodnią zamianę. W przypadku świadczenia zamiennego Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar w tej samej jakości i cenie, chyba że Strony uzgodnią inaczej.

 6. BEZPIECZEŃSTWO PRZESYŁKI
  1. W zależności od wybranego sposobu dostawy, zamówione Produkty będą dostarczane wprost pod wskazany adres sprawdzoną firmą kurierską Patron Service.
  2. Zamówiony towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i dodatkowo zostaje zabezpieczony.

 7. ZASADY ODBIORU PRZESYŁKI
  1. Przed przybyciem kuriera:
   1. Klient oczekujący na przesyłkę powinien przygotować narzędzie, którym będzie mógł przeciąć taśmy i opakowanie zewnętrzne przesyłki w celu sprawdzenia zawartości;
   2. jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności "gotówka przy odbiorze" należy przygotować kwotę do zapłaty.
  2. W obecności kuriera:
   1. po przyjeździe kuriera należy w jego obecności sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki;
   2. pokwitować i opłacić przesyłkę;
   3. rozpakować i sprawdzić czy stan oraz zawartość przesyłki są zgodne z Zamówieniem.
  3. Kupujący niebędący Konsumentem zobowiązany jest do weryfikacji czy Produkt nie jest uszkodzony w obecności przewoźnika (kuriera). Podstawą ewentualnego zwrotu jest protokół szkody, o którym mowa w podpunktach 7.4. i 7.5. Brak protokołu jest jednoznaczny z odmową przyjęcia zwrotu przez Sprzedawcę.
  4. w przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub niezgodności zawartości przesyłki z Zamówieniem, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. Zdarzenie to powinno się niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy telefonicznie i przesłać kopię protokołu faksem lub pocztą.
  5. W protokole szkody należy zamieścić poniższe dane:
   1. informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (nalepki „ostrożnie szkło”, „góra-dół”);
   2. informacje o zabezpieczeniu przesyłki na zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie, taśma klejąca lub taśma firmowa);
   3. informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone).
  6. Kupujący niebędący Konsumentem jest zobowiązany do skontaktowania się ze Sprzedawcą przed dokonaniem zwrotu, w celu ustalenia terminu odbioru Produktu. Kurier zostaje zamówiony przez Sprzedawcę na koszt Kupującego. Zwrot dokonany w inny sposób nie będzie przyjęty przez Sprzedawcę.

 8. KOSZTY PRZESYŁKI
  1. Koszt przesyłki towaru uzależniony jest od wyboru sposobu płatności i jest każdorazowo wskazywany na stronie internetowej Sklepu, przy opisie Produktu.

 9. WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Ceny Produktów podane są w złotych, w tym zawierają wszystkie powiązane podatki i opłaty (inne niż koszty dostawy które wskazywane są odrębnie przy opisie Produktu).
  2. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:
   1. płatność gotówką w usłudze kurierskiej w miejscu dostawy (płatność przy odbiorze);
   2. przelewem bankowym na rachunek Sklepu Klimamarket.pl: Bank: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 03 1090 1665 0000 0001 5421 1730.
  3. W przypadku wyboru metody płatności określonej w pkt 9.2.2. zamówiony Produkt zostaje wysłany bezpośrednio po odnotowaniu wpływu na konto wskazane powyżej. Zmiany na koncie obserwowane są na bieżąco. W przypadku, gdy Sprzedawca nie otrzyma płatności na rachunek w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Zamówienia jest ono automatycznie anulowane.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, ogłaszania i odwoływania akcji promocyjnych lub modyfikowania tych akcji. Zmiany te nie wpływają na prawa Klienta wynikające z Zamówienia lub umowy.

 10. JAKOŚĆ PRODUKTÓW
  1. Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym Klimamarket.pl Produkty są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Produkty pochodzą z legalnych źródeł - najczęściej od producenta, generalnego dystrybutora, generalnego importera lub są pozyskane drogą oficjalnego importu przez Sprzedawcę. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta.

 11. WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI
  1. Wszystkie produkty w sklepie Klimamarket.pl posiadają gwarancję. Gwarancja ważna jest wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura), który należy okazać. Gwarancja, czas jej trwania i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.

 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Konsument nabywający Produkt w Sklepie ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 (czternastu) dni, bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu. Prawo odstąpienia może zostać wykonane poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub drogą mailową, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres wskazany w pkt 1.3. Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu może nastąpić z wykorzystaniem formularza, który stanowi załącznik do Regulaminu. Formularz jest także przesyłany Konsumentowi w potwierdzeniu zawarcia umowy lub dostarczony wraz z Produktem.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:
   1. zawarcia umowy, w przypadku umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych niedostarczonych na materialnym nośniku;
   2. momentu, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje towary, w przypadku umowy mającej na celu sprzedaż towarów;
   3. momentu, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przyjmuje dostawę towarów, które zostały dostarczone jako ostatnie, jeżeli towary zamówione w jednym Zamówieniu są dostarczane osobno;
   4. momentu, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, odbiera ostatnią część lub sztukę, jeżeli dostarczone są towary składające się z kilku części lub sztuk;
   5. momentu, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, z wyjątkiem przewoźnika, przejmuje pierwsze dostarczone towary, jeżeli towary są dostarczane wielokrotnie w określonym czasie.
  3. W przypadku zrealizowania prawa odstąpienia, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innego niż najtańszy sposobu dostawy oferowanego przez Sprzedawcę. Sprzedawca dokonuje zwrotu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonywany jest przy użyciu sposobu płatności wybranego przez Konsumenta podczas zakupu, chyba że Konsument wyraził zgodę na zastosowanie innego, niewiążącego się z dodatkowymi dla niego kosztami sposobu. Zwrot płatności nastąpi za zgodą Konsumenta i - w zależności od jego wyboru – przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany adres.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia Konsument zwróci Produkt w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  6. Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt 12.1. powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy;
   2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
   3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
   5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
   8. umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
   9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   10. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
   11. umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   12. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
  7. Konsument ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Produktów wynikające z traktowania ich w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów.
  8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio do usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

 13. PROCEDURA REKLAMACYJNA I ALTERNATYWNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
  1. Klient może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, które w jego ocenie świadczy o nieprawidłowej realizacji Zamówienia. Reklamacje dotyczące Zamówień mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: sklep@klimamarket.pl.
  2. W zgłoszeniu reklamacji należy podać następujące informacje:
   1. adres e-mail,
   2. data wystąpienia nieprawidłowości i jej opis,
   3. uzasadnienie reklamacji,
   4. numer zamówienia (w razie potrzeby).
  3. W przypadku braku wymaganych informacji, Sprzedawca wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
  4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
  5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o rozstrzygnięciu drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji zawierającego wszystkie niezbędne dane. Sprzedawca dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  6. Do sprzedaży Produktów dokonanej na rzecz Klienta, który nie jest Konsumentem, nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady fizyczne przedmiotu Umowy (wyłączenie na podstawie art. 558 § 1. Kodeksu cywilnego).
  7. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;
   2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej +48 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
   4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  8. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt 13.7. powyżej mogą być dostępne są m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).

 14. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SPRZEDAWCĘ USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  1. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Do przeglądania Sklepu i współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, wymagane są:
   1. li>urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Sklepu jest responsywny to: 1024x768;
   2. przeglądarka internetowa w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
   3. włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, JavaScript, Adobe Flash;
   4. wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów;
   5. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
   6. oprogramowanie pozwalające na otwarcie plików w formacie .pdf (np. Adobe Acrobat Reader), w którym Sprzedawca przekazuje niektóre informacje, w tym Regulamin.
  3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania konta przez osobę korzystającą ze Sklepu lub równocześnie ze złożeniem Zamówienia bez konieczności rejestracji bądź poprzez podanie adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera.
  4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane Sprzedawcy wskazane w pkt. 1.3. Regulaminu. Rozwiązanie umowy, innej niż o newsletter, tożsame jest z usunięciem konta.
  5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Sklepu i innych usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszającym w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie. W szczególności zakazane jest:
   1. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
   2. zamieszczanie treści wulgarnych, zawierających wulgaryzmy lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
   3. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi oraz wizerunkami innych osób bez stosownego upoważnienia;
   4. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
   5. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
   6. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
   7. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Sprzedawcy bądź osób trzecich;
   8. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających ww. treści.
  6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Sklepu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, prób łamania zabezpieczeń i działalności o charakterze hakerskim.
  7. Klient ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Sklepie. W przypadku umieszczania przez Klienta w Sklepie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Sprzedawca upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
  8. Tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
   1. osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę; reklamacje składa się w formie pisemnej bądź poprzez pocztę elektroniczną na adresy wskazane w pkt 1.3. Regulaminu;
   2. reklamacja powinna zawierać:
    1. oznaczenie Klienta oraz jego dane identyfikujące;
    2. oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
    3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.
  9. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
  10. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Sprzedawca może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację tożsamości Użytkownika i przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
  11. Po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
  12. Sprzedawca informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonującej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr oraz o możliwości wykorzystania platformy ODR w celu rozstrzygnięcia sporów.
  13. Sprzedawca niniejszym informuje, iż:
   1. korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Sklepu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
   2. Sprzedawca wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Sklepu pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

 15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY
  1. Całą odpowiedzialność za działanie sklepu Klimamarket.pl ponosi jego wyłączny właściciel:
   AJP J. Bożek Spółka komandytowa ul. Brzegi 318, 32-002 Brzegi Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS 0000391260 NIP PL6832012985.
  2. Opisy oraz zdjęcia Produktów mają charakter informacyjny. Sklep Klimamarket.pl (AJP J. Bożek Spółka komandytowa) nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji i kolorystyce oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń.
 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Pośrednikiem a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na adres wskazany w pkt 1.3. Regulaminu.
  3. Wszystkie osoby korzystające ze Sklepu mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w witrynie Sklepu, skopiować treść do pliku lub pobrać w formacie .pdf oraz wydrukować.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2020 r.

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Miejscowość, data_____________________

AJP J. Bożek Spółka komandytowa
ul. Brzegi 318
32-002 Brzegi
e-mail: sklep@klimamarket.pl
fax.: 012 633 09 58

Imię i nazwisko konsumenta:_______________________

Ulica:____________________________________________

Kod pocztowy:_____________________________________

Ja/My niniejszym odstępuję/odstępujemy od umowy sprzedaży następujących produktów:__________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Data zakupu produktów: _______________

Data odbioru produktów: _______________

(wypełnienie poniższej części nie jest niezbędne do dokonania odstąpienia – ma jedynie ułatwić Sprzedawcy zwrot ceny, proszę zaznaczyć odpowiednią opcję znakiem „x”)

Wyrażam/y zgodę na dokonanie zwrotu zrealizowanych przeze mnie/nas płatności na:

A. [ ] podany poniżej rachunek bankowy w formie przelewu bankowego;

B. [ ] podany poniżej adres w formie przekazu pocztowego.

Dane do przelewu bankowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji A.):

Numer rachunku bankowego:___________________________________________

Imię, nazwisko:_____________________________________________________

Adres:______________________________________________________________

Adres do przekazu pocztowego (proszę wypełnić w przypadku zaznaczenia opcji B.):

Imię, nazwisko:_______________________________________________________

Adres:________________________________________________________________

_____________________________

Czytelny podpis konsumenta (wymagany)