PROŚBA O UREGULOWANIE NALEŻNOŚCI *


Szanowni Państwo,

Internetia Sp. z o.o. przypomina o uregulowaniu zaległych należności za świadczone usługi telekomunikacyjne.
Szczegółowe informacje dotyczące wysokości należnych płatności oraz indywidualnego numeru konta bankowego odnajdą Państwo w Elektronicznym Systemie Obsługi Klienta pod adresem https://bok.internetia.pl/

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż wpływ należności na indywidualny numer konta bankowego spowoduje wyłączenie komunikatu w ciągu 24h (w dni robocze).

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 801880150 lub adresem bok@internetia.pl

Z poważaniem
Dział rozliczeń – Internetia Sp. z o.o.

 

*Komunikat ten został wygenerowany na podstawie:
Rozdziału III § 10 Regulaminu Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia , który mówi:
1. ABONENT zobowiązany jest do zapłaty należności określonych w Rachunku na rachunek bankowy operatora w terminie 14 dni od daty wystawienia Rachunku, chyba że na umowie lub rachunku wskazano inny termin.
2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora określonego w opłacanym Rachunku.
Rozdziału V § 14 Regulaminu Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia , który mówi:
1. Operator ma prawo zawiesić świadczenie Usług Abonamentowi, jeżeli Abonent:
a) będący Konsumentem opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 15 dni od daty wymagalności, a Abonent nie będący Konsumentem opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiej kolwiek należności na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 15 dni po uprzednim wezwaniu do uregulowania przeterminowanej należności
4. Ponowna aktywacja Usług następuje po ustaleniu przyczyny Zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Abonenta zaległości wobec Operatora.
6. W okresie Zawieszenia Usług od Abonentów niebędących Konsumentami pobierane są opłaty określone w Cenniku.